Türk Medeni Kanunun Kabul Ettiği Boşanma Sebepleri

 Türk Medeni Kanunun Kabul Ettiği Boşanma Sebepleri;

1.      Boşanma için hukukun kabul ettiği  geçerli bir neden olmalıdır: Evli bir kişi geçerli bir neden olmadan tek başına vereceği kararla boşanamaz.

Ben evlilikten bıktım.

Aslında evlilik bana göre değilmiş.

Artık kendi başıma yaşamak istiyorum

gibi nedenlerle tek taraflı bir kararla boşanmak mümkün değildir.

Evlilik iki tarafın iradeleriyle oluşmuş ve toplum tarafından korunan bir hayat ortaklığıdır. Ancak kanunun kabul ettiği durumlarda boşanma kararı verilir

2.     Kanunda Sayılan Boşanma Nedenleri; Türk Medeni Kanunda özel boşanma sebepleri tek tek sayılmış ve ayrıca, TMK madde ile  166/1 ile  “Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.” şeklinde genel bir  hükümle, eşlerin özel olarak sayılan nedenler bulunmasa dahi eşlerden birinin  evlilik birliğinin temelden sarsıldığını ispatlayarak diğer eşin karşı çıkmasına rağmen evlilik birliğini sona erdirebileceği hükme bağlanmıştır.

Kanunda sayılan özel boşanma nedenleri;

a.     Zina

b.     Hayata kast

c.      Pek kötü davranış

d.     Ağır derecede onur kırıcı davranış

e.      Küçük düşürücü suç işleme

f.       Haysiyetsiz hayat yaşama

g.     Terk

h.     Akıl hastalığı

3.   Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Genel Sebebi ile boşanma

Eşlerden biri az kusurlu olsa da diğer eşe karşı evlilik birliğinin artık çekilmez olduğu ve temelinden sarsıldığı iddiası ile boşanma davası açabilir. Kanunda hangi hallerde evlilik birliğinin temelden sarsılacağı ve bu konuda kusurlu olmayan eşin dava açabileceği tek tek sayılmış değildir. Bu konuda emsal mahkeme kararları dikkate alındığında aşağıdaki örnek durumlarda kanunda yazılı genel  sebebe dayanarak boşanma davası açılabilir;

a.     Eşe, çocuklara veya akrabalarına hakaret etmek

b.     Eşe, çocuklara veya akrabalarını tehdit etmek

c.      Eşi ve ailesini küçümsemek

d.     Cinsel veya fiziksel özellikleri itbariyle aşağılamak

e.      İftira etmek

f.       Beğenmemek

g.     Aşırı kıskanmak

h.     Baskıcı davranmak

i.       Sevgisiz davranmak

j.       Cinsel ilişkiden kaçınmak

k.     Cinsel güveni sarsıcı davranışlarda bulunmak,

l.       Aşırı alkol almak,

m.  Çalışmamak

n.     Zorla çalıştırmak

o.     Çalıştırmamak

p.     Evle ilgilenmemek

q.     Hastalıkla ilgilenmemek

r.      Aşırı borçlanmak

s.      Eşini, çocuklarını, ailesini dövmek

4.     Anlaşmalı Boşanma;

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde de hakim boşanma kararı verir.

Boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi (anlaşmalı boşanma protokolü)  uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur.

5.   Boşanma Davasının Reddedilmesinden sonra evlilik birliğinin tekrar kurulamaması nedeniyle boşanma

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın Mahkemece reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.